top of page

algemene voorwaarden
School voor Daodynamica

Hieronder vind je de algemene voorwaarden betreffende de eenjarige Daodynamica opleiding. Wij gaan ervan uit dat je deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat en je inschrijft voor de opleiding of voor andere activiteiten die worden georganiseerd door School voor Daodynamica. 

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever. Onder
opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke- of rechtspersoon waarmee School voor Daodynamica een overeenkomst sluit tot het verzorgen van opleidingen ongeacht of de opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de opleiding. 

Artikel 2: Inschrijvingen
2.1 De inschrijving voor een opleiding geschiedt middels het invullen van het inschrijfformulier via de Daodynamica website: daodynamica.nl 

2.2 Alle cursussen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.3 School voor Daodynamica behoudt zich het recht om de locatie te veranderen; dat ter beoordeling van opdrachtnemer.

2.4 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

 

Artikel 3: Annulering en wijziging
3.1 Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. De datum van ontvangst van dit schrijven geldt als bepalend inzake de opzegdatum.

3.2 In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd bij aanvang van de betreffende cursus een vervanger te sturen, mits deze voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Indien een vervanger aan de opleiding deelneemt, blijft de opdrachtgever de prijs aan School voor Daodynamica verschuldigd.

3.3 Annulering:
Bij annulering kunnen door School voor Daodynamica de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht worden
a. Tot 4 maanden voor aanvang van de opleiding is opzegging kosteloos
b. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten; 
c. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs; 
d. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs.

 

3.4 Tussentijds annuleren (na aanvang van de cursus) is niet mogelijk. Opdrachtgever is dan volledige betaling verschuldigd.

3.5 Bij niet verschijnen van een deelnemer zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd.

3.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. In bijzondere gevallen kan de opdrachtnemer de aanvangstijd of –datum van activiteiten wijzigen.

3.7 Bij ziekte van een trainer of andere bijzondere omstandigheden, wordt zorggedragen voor deskundige vervanging of wordt de les op een andere datum ingehaald.

 

Artikel 4: Betaling
4.1 In beginsel dient de opdrachtgever de gehele vordering binnen 14 dagen na
factuurdatum te voldoen, in alle gevallen 1 maand voor aanvang van de opleiding.

4.2 De reis-, overnachtings-, caterings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanmeldingsvoorwaarden van de betreffende
opleiding of cursus vermeld staat.

4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. De
opdrachtgever is bij niet tijdig betalen verplicht aan School voor Daodynamica de (in redelijkheid) gemaakte invorderingskosten te vergoeden. Bij wanbetaling is men een interest verschuldigd van 10% per jaar en een schadebeding forfaitair begroot op 10% met een minimum van €150.

Artikel 5: Intellectuele eigendom
5.1 Het auteursrecht op de door School voor Daodynamica uitgegeven syllabi,
brochures, manuals, trainingsmaterialen, cursusboeken en welke andere in
de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij School voor Daodynamica, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van School voor Daodynamica zullen noch door de Opdrachtgever noch de Deelnemer gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

5.2 Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van School voor Daodynamica berust uitsluitend bij School voor Daodynamica.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht
6.1 Indien de opdrachtnemer afspraken niet kan nakomen, vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.2 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande opleidingsdagen te allen tijde door te laten gaan. Bij onvoorziene omstandigheden zal opdrachtnemer (indien mogelijk) zorgdragen voor een vervangend opleidingsdeel.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 School voor Daodynamica spant zich in om de gegeven opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van opdrachtnemer, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

7.3 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen de opdrachtnemer aan opdrachtgever te zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verder aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, daarom uitdrukkelijk uitgesloten.

7.4 School voor Daodynamica is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals
gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

7.5 Aan de inhoud van de brochure, website en syllabi van School voor Daodynamica kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 8: Privacy
8.1 School voor Daodynamica verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement

8.2 School voor Daodynamica , haar medewerkers en/of door School voor Daodynamica ingeschakelde derden zullen de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 9: Toepasselijk recht, geschillen
9.1 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 

9.2 De klachten- en geschillenregeling van School voor Daodynamica is van toepassing op de Overeenkomst tussen School voor Daodynamica en Opdrachtgever. 


Artikel 10: Wijzigingen
School voor Daodynamica mag om redenen eenzijdig deze algemene voorwaarden wijzigen. Zij moet wijzigingen terstond publiceren.

bottom of page