top of page

privacy statement
School voor Daodynamica

School voor Daodynamica is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Drususstraat 2
2025BS Haarlem
Nederland

 

Telefoon: 0619812398 (Willem Pinksterboer) of 0648548135 (Sander van Hesteren)

 

Website: https://daodynamica.nl
E-mail: info@daodynamica.nl

 

Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, kun u contact opnemen met School voor Daodynamica 06-19812398 of 06 48548135 of per e-mail via info@daodynamica.nl 

 

Persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken
School voor Daodynamica verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • Bedrijf

 • Functie

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
School voor Daodynamica verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Foto-en videomateriaal

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
School voor Daodynamica verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om onze diensten uit te voeren.

 • School voor Daodynamica volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. Zie voor meer informatie ons cookiestatement. 

 • School voor Daodynamica verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:
 

 • Toestemming van de betrokkenen

 • Uitvoering van de overeenkomst waarbij betrokkene partij is

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting

 • Gerechtvaardigd belang

 

Geautomatiseerde besluitvorming
School voor Daodynamica neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden geen besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van School voor Daodynamica) tussen zit.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
School voor Daodynamica bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
School voor Daodynamica verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor: certificering, de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. School voor Daodynamica blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gegevens worden niet buiten de EU/EER verwerkt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
School voor Daodynamica gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. School voor Daodynamica gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door School voor Daodynamica en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@daodynamica.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. School voor Daodynamica wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
School voor Daodynamica neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@daodynamica.nl

 

Versie 1.0 – 29 december 2022

bottom of page